Algemene Voorwaarden Bureau De Weerbare Stap

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Bureau De Weerbare Stap
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Conformiteit en garantie
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12 – Vertrouwelijkheid
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Artikel 14 – Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging
Artikel 15 – Overmacht
Artikel 16 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Bureau De Weerbare Stap;
3. Opdrachtnemer: Bureau De Weerbare Stap
4. Dag: kalenderdag;
5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een dienst, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst in het kader van een door Bureau De Weerbare Stap georganiseerd systeem voor de afname, tot en met het sluiten van een opdrachtbevestiging;
8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Bureau De Weerbare Stap

Artikel 2 – Identiteit van Bureau De Weerbare Stap

Bureau De Weerbare Stap
Tuorrebout 103
9251 TB Burgum
06-45471900
info@bureaudeweerbarestap.n

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Een aanbod dat door Opdrachtnemer wordt verstuurd, heeft een geldigheidsduur van 30dagen.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Opdrachtnemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als Opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Opdrachtnemer niet.
4. Alle specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. In het geval van individuele Opdrachtgevers is er geen sprake van een offerte die aan hen wordt verstuurd, maar kan men zich op de website van Opdrachtnemer aanmelden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Wanneer de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod
2. In het geval van lid 5 van artikel 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de aanmelding op de website via een e-mailbericht door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt bevestigd.

Artikel 6 – Annulering

1. Annulering van de opdracht is mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de training. Annulering moet schriftelijk plaatsvinden. Het reeds betaalde bedrag wordt vervolgens zo snel mogelijk teruggestort.
2. Wanneer Opdrachtgever tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de training annuleert, is Opdrachtgever de helft van de vergoeding verschuldigd. Indien reeds is betaald wordt de andere helft zo spoedig mogelijk terug betaald.
3. Wanneer Opdrachtgever tussen twee weken voor aanvang en de aanvangsdatum van de training annuleert kan er geen restitutie plaatsvinden. Er mag te allen tijde een afspraak voor een nieuwe aanvangsdatum worden gemaakt, ook in het geval van lid 1 en 2 van dit artikel.
4. Bij opdrachten die 1 enkel individu aangaan is bij annulering geen sprake van restitutie maar kan een vervangende afspraak worden gemaakt.

Artikel 7 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
3. De offerteprijs is inclusief de werkzaamheden van een door Opdrachtnemer ingeschakelde co-trainer. Diens werkzaamheden worden wel afzonderlijk gespecificeerd en gefactureerd.
4. Indien blijkt dat een opdracht meer tijd en investering vergt dan in de offerte berekent, wordt dit tijdig en van te voren met de opdrachtgever afgestemd.
5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van schrijf- en tikfouten. Voor de gevolgen van schrijf- en tikfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij dergelijke voorkomende fouten is Opdrachtnemer niet verplicht de dienst volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

1. Opdrachtnemer staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Er is van de zijde van Opdrachtnemer uitdrukkelijk sprake van een inspanningsverplichting en nimmer van een resultaatsverplichting. Dit geldt voor elke individuele toepassing door de Opdrachtgever en voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de diensten

Artikel 9 – Levering en uitvoering

1. Opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de diensten en bij de beoordeling van aanvragen tot het verlenen van diensten.
2. Alle opleveringstermijnen worden in de offerte en/of opdrachtbevestiging aangeven. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
3. Bij individuele trainingen wordt uitgegaan van een standaard traject van 7 sessies.
4. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor een co-trainer in te schakelen. Als hier sprake van is, zal dit in de offerte aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.
5. Opdrachtnemer zal voorafgaand aan de training een intakegesprek voeren om de uitgangssituatie en de te stellen doelen te bespreken.
6. Er dient in het geval van trainingen voor schoolklassen te allen tijde een leerkracht aanwezig te zijn die met regelmaat de kinderen lesgeeft, derhalve geen onderwijsassistent, invalkracht of stagiaire, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat deze persoon voldoende ervaring met en kennis over de deelnemende leerlingen heeft. Indien er een zogenaamde Lefdag wordt gehouden zal Opdrachtgever er voor zorgen dat er meerdere begeleiders aanwezig zijn. Een en ander wordt bij de intake nader besproken.
7. Aan het einde van het traject wordt door Opdrachtnemer een eindverslag opgesteld, die aan Opdrachtgever wordt toegestuurd. Dit is enkel het geval bij een traject dat uit meerdere sessies bestaat. Bij een Lefdag wordt een notulist aangewezen en vindt meteen na afloop een bespreking plaats.

Artikel 10 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen voorafgaand aan de te leveren diensten te worden voldaan binnen 14 werkdagen na factuurdatum.
2. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Opdrachtnemer te melden.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat door Opdrachtnemer een ingebrekestelling hoeft te worden verzonden. Opdrachtnemer heeft behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4. Indien tussen partijen een betaling in termijnen is overeengekomen, heeft Opdrachtnemer indien niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan het recht om de resterende trainingen op te schorten tot betaling alsnog heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 – Klachtenregeling

1. Opdrachtnemer behandelt een klacht naar eigen willens en wetens zo goed mogelijk.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Opdrachtnemer.
3. Bij Opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht schort de verplichtingen van Opdrachtnemer niet op, tenzij zij schriftelijk anders aangeeft.
5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Opdrachtnemer, zal zij naar haar keuze en in overleg de geleverde dienst aanpassen, verbeteren of vergoeden.

Artikel 12 – Vertrouwelijkheid

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie over en gegevens van de Opdrachtgever c.q. de betrokken deelnemers jegens derden en zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever en de deelnemers.
2. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak en werkwijze van Opdrachtnemer en evenmin haar rapportage aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer dient zich ervan bewust te zijn dat een deelnemer het beoefenen van de aangeboden sportdisciplines waaronder fysieke en mentale training, sparvormen en andere activiteiten, uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico. Opdrachtnemer en/of de co-trainer hanteren een systeem waarbij fysiek contact onvermijdelijk is. Dit contact kan variëren van eenvoudige grepen tot duw-, stoot- en traptechnieken, welke een fysieke en/of mentale impact kunnen hebben op een deelnemer. Door aan de training(en) deel te nemen of te laten deelnemen verklaart Opdrachtgever zich akkoord met het onderhavige sportonderricht.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële schade van goederen en/of immateriële schade of letsel noch de daaruit voortvloeiende schade.
3. De in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde aansprakelijkheidsuitsluiting is niet van toepassing in het geval van grove nalatigheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en nalatigheden welke aan de door haar ingeschakelde co-trainer worden begaan. De co-trainer draagt hiervoor een eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Artikel 14 – Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Voorts is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van die overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden verwacht.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen en de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst daaronder begrepen de wijziging in prijs en in termijn van uitvoering.

Artikel 15 – Overmacht

1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan kan dit de betreffende partij niet worden aangerekend.
2. De hieronder genoemde zaken (maar niet uitsluitend) vallen in ieder geval onder overmacht:
– Weersomstandigheden waarvoor een weeralarm is afgegeven door het KNMI (code rood);
– extreme vertraging ten gevolge van een (verkeers)ongeval of andere niet te voorziene omstandigheden;
– Technisch falen van apparatuur, voor zover dit niet te wijten is aan grove schuld of achterstallig onderhoud;
– overlijden, ernstige ziekte of letsel bij Opdrachtgever of Opdrachtnemer of familieleden in de 1e of 2e graad
3. De hieronder genoemde zaken vallen in principe niet onder overmacht:
– te weinig belangstelling;
– financiële problemen;
4. In geval een van de situaties als bedoeld in het tweede lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 16 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen altijd trachten geschillen eerst in goed overleg op te lossen. In het geval de gang naar de rechter noodzakelijk is, dan is de rechter bevoegd in het rechtsgebied van de woonplaats van Opdrachtnemer.